Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RETROWINKEL HANDELEND ONDER DE NAAM Suikerspinmaken

Deze algemene voorwaarden van Suikerspinmaken zijn te vinden op www.Suikerspinmaken.nl

ALGEMEEN
Retrowinkel, handelend onder de naam Suikerspinmaken, gevestigd te Julianadorp r zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Suikerspinmaken. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Suikerspinmaken en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Suikerspinmaken. Suikerspinmaken kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Suikerspinmaken worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Suikerspinmaken gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Suikerspinmaken, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Suikerspinmaken boven die van de afnemer. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014.

OPDRACHTEN
Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht. Suikerspinmaken biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht. Suikerspinmaken kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Suikerspinmaken is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

OFFERTES
Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Suikerspinmaken bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is. Suikerspinmaken kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

OVEREENKOMSTEN
Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst. Opdrachten die door Suikerspinmaken in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Suikerspinmaken deze schriftelijk heeft bevestigd.

FACTUREN
Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum. Facturen zijn het garantiebewijs.

AANBIEDINGEN
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Suikerspinmaken gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Suikerspinmaken al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Suikerspinmaken op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

BETALING
Suikerspinmaken vraagt vooruitbetaling. Deze wordt op offertes en facturen vermeld. Pas als de vooruitbetaling door Suikerspinmaken is ontvangen wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht cq. levering. Indien van vooruitbetaling afgeweken wordt dienen alle facturen door afnemer worden betaald binnen 8 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Suikerspinmaken aangewezen girorekening. Producten blijven bezit van Suikerspinmaken totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-. Niet tijdige betaling geeft Suikerspinmaken het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. Suikerspinmaken is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Suikerspinmaken te bepalen wijze. Indien Suikerspinmaken, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. Suikerspinmaken staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

LEVERINGSTERMIJN
Op producten en diensten van Suikerspinmaken gelden afgesproken leveringstermijnen. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Suikerspinmaken. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Suikerspinmaken op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.

RECLAMES
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. Afnemer is verplicht om de door Suikerspinmaken geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Suikerspinmaken worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk (brief/email/fax) en binnen een termijn van 8 werkdagen na de laatste wijziging in de factuurdatum te worden ingediend. De laatste wijziging is het moment van verzenden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. Indien een reclame door Suikerspinmaken gegrond wordt bevonden, heeft Suikerspinmaken het recht de volgende keuze te maken: De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Suikerspinmaken worden afgegeven. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Suikerspinmaken teruggezonden.

RETOUR
Afnemer heeft wettelijk gezien recht op een afkoelperiode van 14 dagen na ontvangst van het product. De ontvangstdatum wordt geregistreerd door de vervoercder, de afgiftedatum van de vervoerder wordt aangehouden als ontvangstdatum. Let wel: de afkoelperiode geldt enkel voor particulieren, bedrijven kunnen geen aanspraak maken op de wet koop op afstand. Artikelen die zonder melding worden teruggestuurd worden of eigendom van Suikerspinmaken of teruggestuurd op kosten van afnemer.
De afkoelperiode is niet van toepassing bij: Suikerspinsuiker en popcorn (voeding).

GARANTIE
Suikerspinmaken staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van Suikerspinmaken betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die Suikerspinmaken jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt. De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Suikerspinmaken. De garantie via Suikerspinmaken wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor 15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden. Op verbruiksproducten zoals inktpatronen, papier, CD-R etc. geeft Suikerspinmaken geen garantie. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Suikerspinmaken in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Suikerspinmaken.
Een garantie aanvraag dient van tevoren schriftelijk worden ingediend per e-mail, fax of briefpost. Bij de garantie dient de originele factuur worden overlegd. Zonder voormelding en/of zonder originele factuur wordt de zending op kosten van afnemer retour gestuurd en niet behandeld.
De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Suikerspinmaken wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Suikerspinmaken. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Suikerspinmaken in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. Indien een voor garantie aangemeld product niet defect blijkt worden er kosten in rekening gebracht, te weten de verpakkings, retour-en verzekeringskosten, alsmede het arbeidsloon voor het testen van het product. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Suikerspinmaken en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Suikerspinmaken.

ONTBINDING
Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Suikerspinmaken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Suikerspinmaken te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Suikerspinmaken is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Suikerspinmaken. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Suikerspinmaken het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Suikerspinmaken op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID
Suikerspinmaken is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten. Suikerspinmaken is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval; er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Suikerspinmaken wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is. er sprake is van overmacht. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers. De aansprakelijkheid van Suikerspinmaken uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. Mocht Suikerspinmaken ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Suikerspinmaken slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Suikerspinmaken dekt. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Suikerspinmaken geheel niet aansprakelijk. De afnemer zal Suikerspinmaken vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Suikerspinmaken. Suikerspinmaken is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Suikerspinmaken. Dan komen artikel 9.1 en 9.2 te vervallen.

OVERMACHT
Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Er is sprake van overmacht als Suikerspinmaken zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Suikerspinmaken. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Suikerspinmaken als; leveranciers van Suikerspinmaken overeenkomsten met Suikerspinmaken niet nakomen. leveranciers van Suikerspinmaken niet tijdig leveren. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Suikerspinmaken gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen. Bij overmacht volgens 10.4a en 10.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Suikerspinmaken het niet eens kunnen worden, is Suikerspinmaken gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten blijven eigendom van Suikerspinmaken, totdat afnemer en Suikerspinmaken volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Suikerspinmaken en dat Suikerspinmaken alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden. Suikerspinmaken behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Suikerspinmaken. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Suikerspinmaken behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele of industri?le eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Suikerspinmaken of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopie?n vervaardigen. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Suikerspinmaken te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Suikerspinmaken van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industri?le eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur. Suikerspinmaken verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Suikerspinmaken zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Suikerspinmaken is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Suikerspinmaken van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Suikerspinmaken vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

TOEPASSELIJK RECHT
Overeenkomsten tussen Suikerspinmaken en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht. Suikerspinmaken bepaald de plaats waar een geschil tussen Suikerspinmaken en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.


PRIVACY POLICY

Suikerspinmaken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Suikerspinmaken zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Suikerspinmaken gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Suikerspinmaken zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Als u bij Suikerspinmaken een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Suikerspinmaken verkoopt uw gegevens niet
Suikerspinmaken zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Suikerspinmaken, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.